លោក ង៉ូវរីន ហាម៉ូនីកា អភិបាលរងនៃគណ:អភិបាលស្រុកជើងព្រៃ និងជាប្រធានក្រុមយុវជនគណបក្សស្រុក​ បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ ក្រ មួយគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនឹងប្តីមានជំងឺប្រចាំកាយ រស់នៅភូមិបាទី ឃុំព្រៃចារ


ស្រុកជេីងព្រៃ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ នេះ លោក ង៉ូវរីន ហាម៉ូនីកា អភិបាលរងនៃគណ:អភិបាលស្រុកជើងព្រៃ និងជាប្រធានក្រុមយុវជនគណបក្សស្រុក នឹង លោកស៊ឹម ស៊ុយ ប្រធានគណបក្សឃុំព្រៃចារ ផុតម៉ោងរដ្ឋបាល បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ ក្រ មួយគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនឹងប្តីមានជំងឺប្រចាំកាយ រស់នៅភូមិបាទី ឃុំព្រៃចារ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម៕