សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ ១៩


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ចំនួ ន៦២នាក់ និងករណីជាសះស្បេីយចំនួន៣៥នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។