សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម​ ស្តីពីករណី ស្លាប់ដោយសារជម្ងឺកូវីដ-១៩


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ករណី ស្លាប់ដោយសារជម្ងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២នាក់ ក្នុងនោះមាន បុរសជនជាតិខ្មែរ រស់នៅក្នុងស្រុកកោះសូទិន និងស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ រស់នៅក្នុងស្រកជេីងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ។
នៅថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។