ផែនព័ត៌មាននិងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពី ឯកឧត្តម ស្រី សុភ័ក្ត្រ ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្ត បានដឹកនាំសហការី ចុះមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន (តំបន់កណ្តាលកោះ) ដេីម្បីពង្រឹងស្មារតី កម្លាំងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀត


ស្រុកកោះសូទិន៖ នៅថ្ងៃនេះ ផែនព័ត៌មាននិងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពី ឯកឧត្តម ស្រី សុភ័ក្ត្រ ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្ត បានដឹកនាំសហការី ចុះមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន (តំបន់កណ្តាលកោះ) ដេីម្បីពង្រឹងស្មារតី កម្លាំងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀត ដេីម្បីការងារ គាំទ្រ ផ្សព្វផ្សាយ និងការពារ បុព្វហេតុ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ ៕ (12-02-2023)