ញត្តិគាំទ្ររបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលឆ្លេីយតបទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សភ្លើងទៀន


ខេត្ដកំពង់ចាម៖ញត្តិគាំទ្ររបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលឆ្លេីយតបទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សភ្លើងទៀន កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលបានប្រមាថកាតទានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។