គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម ចេញញត្តិគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងវិធានការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងថ្កោលទោសគណបក្សភ្លើងទៀន ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


ខេត្ដកំពង់ចាម ៖គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម ចេញញត្តិគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងវិធានការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងថ្កោលទោសគណបក្សភ្លើងទៀន ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា