លោក ផេន សុផល អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាធាយ បានប្រារព្ធ ទិវាអនាមយ័បរិស្ថានជាតិ២៣វិច្ឆិកាក្រោមប្រធានបទ មាតុភូមិយេីង កាតព្វកិច្ចយេីង ស្អាត និងបៃតង


ស្រុកបាធាយ៖នាថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ លោក ផេន សុផល អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាធាយ សហការ ជាមួយមន្ទីរបរិស្ថាន ប្រារព្ធ ទិវាអនាមយ័បរិស្ថានជាតិ២៣វិច្ឆិកាក្រោមប្រធានបទ មាតុភូមិយេីង កាតព្វកិច្ចយេីង ស្អាត និងបៃតង ដែលធ្វេីឡេីងនៅបរិវេណវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បាធាយ ៕