សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន សោកស្តាយចំពោះការបាញ់មីស៊ីលដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ ឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុន


សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន សោកស្តាយចំពោះការបាញ់មីស៊ីលដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ ឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុន

Samdech Techo Prime Minister deplored the launch of a ballistic missile over Japan by the Democratic People’s Republic of Korea