មន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី៣ នៃក្រុមការងារ ពង្រឹងការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យចំពោះអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រហៅកាត់ថា GBV ក្រោមកិច្ចដឹកនាំដោយលោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ខែ០៩ ឆ្នាំ២០២២ មន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី៣ នៃក្រុមការងារ ពង្រឹងការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យចំពោះអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រហៅកាត់ថា GBV ក្រោមកិច្ចដឹកនាំដោយលោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារGBV លោកជំទាវ អនហេង លក្ខិណា ប្រធាន គ.ក.ស.ក ខេត្ត លោកស្រី ស ស៊ីណែត អគ្គនាយរងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារី និង លោកស្រីប្រធានមន្ទីរ កិច្ចការនារី នៅសាលប្រជុំមន្ទីរកិច្ចការនារី ។