លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម ជួបសម្ភាសន៍ពិភាក្សាជាមួយ តំណាងស្ថាតទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យ និងរៀបចំ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជា


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម ជួបសម្ភាសន៍ពិភាក្សាជាមួយ តំណាងស្ថាតទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យ និងរៀបចំ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជា ដើម្បីសេវាសមធម៌ និងនិរន្តរភាពនៃគម្រោងកម្មវិធី ACCESS ធ្វើនៅបន្ទប់ Video Conference រដ្ឋបាលសាលាខេត្ត ។