ពិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីអំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកព្រៃឈរ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទុំ លឹមយុន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត


កំពង់ចាម៖នៅថ្ងៃទី២៦ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ ពិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីអំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកព្រៃឈរ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទុំ លឹមយុន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។