ព្រះមន្ត្រីសង្ឃ នៃសាលាអនុគណស្រុកកំពង់សៀម រួមនឹង ឯកឧត្តម លី ថៃហាក់ ទីប្រឹក្សាក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានធ្វេីសកម្មភាពមនុស្សធម៍របស់ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មកផ្តល់ជូនគ្រួសារជួបការលំបាក និងចាស់ជរា គ្មានទីពឹងប្រមាណ៣៩គ្រួសារ


ស្រុកកំពង់សៀម៖នៅរសៀល ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ ព្រះមន្ត្រីសង្ឃ នៃសាលាអនុគណស្រុកកំពង់សៀម រួមនឹង ឯកឧត្តម លី ថៃហាក់ ទីប្រឹក្សាក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានធ្វេីសកម្មភាពមនុស្សធម៍របស់ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មកផ្តល់ជូនគ្រួសារជួបការលំបាក និងចាស់ជរា គ្មានទីពឹងប្រមាណ៣៩គ្រួសារ រស់នៅ ឃុំកោះសំរោង ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ។