​៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊៊ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ ស្តីពីការវិភាគស្ថានភាពកុមារ និងក្មេងជំទង់នៅតំបន់ទីក្រុង និងទីប្រជុំជននៅកម្ពុជា


កំពង់ចាម៖នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាល ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ ស្តីពីការវិភាគស្ថានភាពកុមារ និងក្មេងជំទង់នៅតំបន់ទីក្រុង និងទីប្រជុំជននៅកម្ពុជា ដែលរៀបចំដោយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការយូនីសេហ្វ មានរយ:ពេល០១ថ្ងៃ នៅសណ្ឋាគារកំពង់ធំរ៉ូយ៉ាល ខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន៣៥នាក់ ស្រី១០នាក់ ។