លោក សួន ឌី សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំខេត្ត បានអញ្ចើញជាគណៈ អធិបតីពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយមាជិកបក្សថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំ ក្នុងស្រុកកំពង់សៀម


ស្រុកកំពង់សៀម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ លោក សួន ឌី សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំខេត្ត បានអញ្ចើញជាគណៈ អធិបតីពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយមាជិកបក្សថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំ ក្នុងស្រុកកំពង់សៀម កម្មវិធីនៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកកំពង់សៀម ។