ញតិ្តគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មាត្រា១៩ថ្មី(មួយ)នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ បន្ថែម លើកទី១០ ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៦


កំពង់ចាម៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ធ្វើញតិ្តគាំទ្រ ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មាត្រា១៩ថ្មី(មួយ) មាត្រា៨៩ មាត្រា៩៨ថ្មី មាត្រា១០២ថ្មី មាត្រា១១៩ថ្មី(មួយ) និងមាត្រា១២៥ថ្មី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមាត្រា ៣ថ្មី មាត្រា ៤ថ្មី នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ បន្ថែម លើកទី១០ ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៦ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។