កិច្ចប្រជុំបូកសរុបគណបក្ស និងក្រុមការងារចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម ប្រចាំខែសីហា និងទិសដៅភារកិច្ចប្រចាំ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩


កិច្ចប្រជុំបូកសរុបគណបក្ស និងក្រុមការងារចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម ប្រចាំខែសីហា និងទិសដៅភារកិច្ចប្រចាំ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តកំពង់ចាម នាទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត។