លោក ទន ណេត អភិបាលស្រុកស្ទឹងត្រង ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកកក់ អាណត្តិទី៥


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកកក់ អាណត្តិទី៥ នៃស្រុកស្ទឹងត្រង ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោក ទន ណេតអភិបាលស្រុកស្ទឹងត្រង ខេត្តកំពង់ចាម ។