លោកស្រី សុខ ម៉ាលីស អភិបាលរងស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំហាន់ជ័យ អាណត្តិទី៥


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំហាន់ជ័យ អាណត្តិទី៥ នៃស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី សុខ ម៉ាលីស អភិបាលរងស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ។