ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញ សួរសុខទុក្ខព្រះសីលសំវរៈ ប៊ត តាំងឆេង ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វា ព្រះនាគមុនី ព្រះមេគណខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញ សួរសុខទុក្ខព្រះសីលសំវរៈ ប៊ត តាំងឆេង ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វា ព្រះនាគមុនី ព្រះមេគណខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ។