ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកចំការលេី បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅស្រុកចំការលេី ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកចំការលេី បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅស្រុកចំការលេី ខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នេះ។