សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយ លោកពូ ម៉ក់ ហឺន ក្រុមវិភាគបណ្តាញសង្គម នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងភរិយា ព្រមទាំងក្រុមការងារ


វ៉ាស៉ិនតោនឌីស៉ី សហរដ្ឋអាមេរិក, រាត្រីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយ លោកពូ ម៉ក់ ហឺន ក្រុមវិភាគបណ្តាញសង្គម នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងភរិយា ព្រមទាំងក្រុមការងារ។