ឯកឧត្តម គ ន់ គីម ទេស រដ្ឋ មន្ត្រី ទទួល បន្ទុក បេសក កម្ម ពិសេស អនុប្រ ធាន ទី១ គណៈក ម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រង គ្រោះម ហន្តរាយ និង មន្ត្រី ជំនាញ (គ.ជ.គ.ម) ចុះ ពិនិត្យ មើល ការ ទប់ ប៉ាវ ដើម្បី ច្រក ខ្សាច់ ទប់ ស្កាត់ នៅក ន្លែង បាក់ ច្រាំង ទន្លេ


នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២ ០១៩ នេះ ឯកឧត្តម គ ន់ គីម ទេស រដ្ឋ មន្ត្រី ទទួល បន្ទុក បេសក កម្ម ពិសេស អនុប្រ ធាន ទី១ គណៈក ម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រង គ្រោះម ហន្តរាយ និង មន្ត្រី ជំនាញ (គ.ជ.គ.ម) ចុះ ពិនិត្យ មើល ការ ទប់ ប៉ាវ ដើម្បី ច្រក ខ្សាច់ ទប់ ស្កាត់ នៅក ន្លែង បាក់ ច្រាំង ទន្លេ ក្នុង ភូមិសាស្ត្រ ភូមិ ព្រះអណ្តូង ឃុំ ព្រះ អណ្តូង និង ភូមិ ពាម ឃុំពាម កោះស្នា ស្រុក ស្ទឹង ត្រង់ ខេត្ត កំពង់ ចាម ។

តាមអាជ្ញាធរ ខេត្ត កំពង់ចាម បាន ឱ្យដឹង ថា កា លពី រដូវទឹក សម្រក ទន្លេ មេគង្គឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ ច្រាំងទន្លេ នៅ ភូមិ ព្រះអណ្តូង ឃុំ ព្រះអណ្តូង និង ភូមិពាម ក្នុ ងឃុំកោះ ស្លា ស្រុក ស្ទឹងត្រង់ខេត្ត ពិសេស នៅចំណុចមុខ សាលា បឋមសិក្សា ព្រះអណ្តូង ទទួល រង នូវ ការ បាក់ ស្រុត ជាបន្តបន្ទាប់ ដែ លបណ្តាល ឱ្យ ផ្លូវ ខេត្ត លេខ២២៣ ប្រវែង ៣០០ ម៉ែត្រ ប្រឈម នឹង ការ បាក់ ស្រុត ដែល អាច នាំឱ្យកាត់ ផ្តាច់ ចរាចរណ៍ ពី ស្រុកស្ទឹង ត្រង់ ខេត្ត កំព ង់ចា ម ទៅ ស្រុក ព្រែក ប្រសព្វ ខេត្ត ក្រចេះ ។

ឯកឧត្តម គន់ គី ម បាន អំពាវនាវ ដ ល់ពល រដ្ឋប្រមាណ ១៣០ គ្រួសារដែ ល ទទួល រងនូ វផល ប៉ះពាល់ពី កា របាក់ ច្រាំង ទន្លេ ឱ្យ មានការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ ដើម្បីបញ្ចៀសនូវ គ្រោះ ថ្នាក់ ជាពិ សេសនៅពេ លទឹ ក ឡើង ក្នុងពេល ណាមួ យ នោះ ខណៈ ដែលបច្ចុប្បន្ន នេះ ច្រាំងទន្លេ នៅទី នោះបានបា ក់ចាប់ពី១០ ទៅ ៣០ ម៉ែត្រ រួច មកហើយ នោះ ហើយ ការ ដែល ឯក ឧត្តមអញ្ជើញ ចុះម កពិនិត្យ មើល ដោយ ផ្ទាល់ នាពេ លនេះគឺដើម្បីរ ក វិធីទប់ស្កាត់កុំ ឱ្យ ផ្លូវ ខេត្តលេខ២២៣ ប្រវែង ៣០០ម៉ែត្រ បាក់ ស្រុត បាន ៕