ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសំណេះសំណោល និងបញ្ជូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំរកាគយ ស្រុកកងមាស ខេត្ដកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០ ៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ ដា សមាជិក គណៈកម្មាធិកា រ កណ្តាល និង ជា ប្រធាន គណៈកម្មាធិការ គណបក្ស ប្រជាជន កម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម ថ្លែងថា ៖ សូមស្វាគមន៍ បងប្អូនសមាជិក ថ្មីជានិច្ច ដែលមានចិត្តចង់មករួមរស់ជីវភាពជាមួយCPP ដោយមិនរេីសអេីងថាមកពីបក្សណានោះទេ ផ្ទុយទៅវិញគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសូមបន្ត បេីកទ្វាចំហរទទួលជានិច្ច ការថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសំណេះសំណោល និងបញ្ជូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំរកាគយ ស្រុកកងមាស ខេត្ដកំពង់ចាម  ។