លោកស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ផែនព័ត៌មាននិងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងកំណត់ទិសដៅបន្ត របស់ក្រុមយុវជនសកម្មផែនព័ត៌មាននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមខេត្ដកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖ នារសៀលថ្ងៃទី ០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ លោកស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ផែនព័ត៌មាននិងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងកំណត់ទិសដៅបន្ត របស់ក្រុមយុវជនសកម្មផែនព័ត៌មាននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមខេត្ដកំពង់ចាម ដែលហៅកាត់ថា ៚ KCY៚ ។

កិច្ច ប្រជុំ នេះប្រព្រឹត្ដនៅមន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ចាម ។ សមាសភាពចូលរួមមាន៖ ប្រតិកម្មរហ័សក្រុងស្រុក និងក្បាលម៉ាស៉ីនក្រុមយុវជនសកម្មKCYក្រុងស្រុក។