ឯកឧត្ដម ហេង វណ្ណី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារដើម្បីសិក្សានីតិវិធី ចុះធ្វើអត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋ៤០គ្រួសារ


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ហេង វណ្ណី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារដើម្បីសិក្សានីតិវិធី ចុះធ្វើអត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋ៤០គ្រួសារ ស្នើសុំចុះបញ្ជីដីស្រែបណ្តេញទឹក១១៦ហិកតា ស្ថិតក្នុងភូមិព្ទីរែកលីវ១,ទី២,ទី៣ និង ភូមិរការអា ឃុំរការអា ស្រុកកងមាស។
-ជាលទ្ធផលៈអង្គប្រជុំសម្រេច÷ស្នើជំនាញ តំឡើងផែនទីដី និង អាជ្ញាធរ អ្វើអត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រវត្តិកាន់កាប់ដី ដើម្បីក្រុមការងារចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ ជាក់ស្តែង បូកសរុបស្នើសុំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំ៕