ឯកឧត្តម ហាន កុសល អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជេីញចុះបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលភ្នាក់ងារគណបក្ស និងអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ជូនក្រុមយុវជនមូលដ្ឋានក្រុងស្រុក នៅទីស្នាក់ការ គណបក្សក្រុងកំពង់ចាម និងស្រុកជេីងព្


កំពង់ចាម៖ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី ២៤ មេសា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បានអញ្ជេីញចុះបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលភ្នាក់ងារគណបក្ស និងអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ជូនក្រុមយុវជនមូលដ្ឋានក្រុងស្រុក
នៅទីស្នាក់ការ គណបក្សក្រុងកំពង់ចាម និងស្រុកជេីងព្រៃ ។