ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកនិងប្រធានក្រុមការងាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំទំនប់ បានអញ្ជេីញចុះសួរសុខទុក្ខ លោក ថេត សុីថាន់ ដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ខែមករាឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកនិងប្រធានក្រុមការងាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំទំនប់ បានអញ្ជេីញចុះសួរសុខទុក្ខ លោក ថេត សុីថាន់ ជាយុវជនឃុំ ដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករាឆ្នាំ២០២២
ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ៈ


ឯកឧត្តម សោម ចំណាន ប្រធានក្រុម ការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាក់ចុះជួយឃុំទំនប់ បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប ២០០,០០០រៀល
លោក ទឹម ដាណា អភិបាលរងស្រុកបាធាយ
-លោ អុន លាងអានអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនស្រុកបាធាយ
-លោក ជា សារិទ្ធ ក្រុមការងារយុវជនស្រុក
-ក្រុមការងារយុវជនស្រុកបានជួយឧបត្ថម្ភថវិការសរុប ១៥០,០០០រៀល
លោក ឈិន ឆូយ ប្រធានគណបក្សមូលដ្ឋានឃុំនិងយុវជនឃុំ ផងដែរ ។