ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម រួមជាមួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជាច្រើនរូប បានចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាល អញ្ជើញធ្វើការតេស្តសំណាករកវីរុសកូវីដ-១៩ ដើម្បីត្រៀមចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី ៤៣ អាណត្តិទី៥


កំពង់ចាម៖នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម រួមជាមួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជាច្រើនរូប បានចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាល អញ្ជើញធ្វើការតេស្តសំណាករកវីរុសកូវីដ-១៩ ដើម្បីត្រៀមចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី ៤៣ អាណត្តិទី៥ នៅថ្ងៃស្អែក នាវិមាន ៧មករា (គ៨៥)។