លោក ចាន់ ផល្លី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពង់ចាម ចុះពិនិត្យស្ថានភាពនិងគុណភាពសាងសង់ប្រព័ន្ធលូទឹកក្រុងកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោក ចាន់ ផល្លី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពង់ចាម បានដឹកនាំការិយាល័យជំនាញ ព្រមទាំងគណៈកម្មការលទ្ធម្មក្រុងកំពង់ចាម កចុះពិនិត្យលើគុណភាពនិងស្ថានភាពនៃការសាងសង់ប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹក នៅភូមិទី ៦សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម។