សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពនៃការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩


កំពង់ចាម៖សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពនៃការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម រយៈពេល ០២ (ពីរ) សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែតុលា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ។