អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម​ផ្សព្វផ្សាយ​ ស្តីពីការស្វែងយល់អំពីរបៀបរបបការងារ​ និងនីតិវិធីសម្រុះ​ សម្រួលដោះស្រាយបណ្តឹង​ ក្រៅប្រពន្ធ័តុលាការ​ របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

ឯកឧត្តម គ ន់ គីម ទេស រដ្ឋ មន្ត្រី ទទួល បន្ទុក បេសក កម្ម ពិសេស អនុប្រ ធាន ទី១ គណៈក ម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រង គ្រោះម ហន្តរាយ និង មន្ត្រី ជំនាញ (គ.ជ.គ.ម) ចុះ ពិនិត្យ មើល ការ ទប់ ប៉ាវ ដើម្បី ច្រក ខ្សាច់ ទប់ ស្កាត់ នៅក ន្លែង បាក់ ច្រាំង ទន្លេ