សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាម


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាម និងការបេីកទីតាំងអចិន្រ្តៃយ៍ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទាំង០៩កន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ។