សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៥នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៥នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៣នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៨នាក់ និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៣នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។