សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥២នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់


កំពង់ចាម៖សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥២នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៦នាក់, ស្រុកបាធាយ ០១នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៤នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៣នាក់ និងមកពីខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។