សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់របស់បុរសជនជាតិខ្មែរ ដោយសារកូវីដ-១៩ស្រុកចំការលើ


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់របស់បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦០ឆ្នាំ រស់នៅភូមិ២២ ឃុំចំការអណ្ដូង ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារកូវីដ-១៩ ។