វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយុវជនមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាម


នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តដឹកនាំដោយ លោក ស្រី សុភ័ក្ត្រ សហាការជាមួយ ជនបង្គោលយុវជនថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក ស្ទឹងត្រង់  ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម រិន វីរៈ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល  យុវជនមកពី ៦ ឃុំ ដែលស្មើងចំនួន ១៦៥ នាក់ ។

ប្រធានបទដែលត្រូវយកមកធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលរួម មាន ៖

១.ប្រវត្ត និង ស្នាដៃ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បទបង្ហាញដោយ លោក ស្រី សុភក្រ្ត័​

២.ភាពជាអ្នកដឹកនាំ បងបង្ហាញដោយ លោក ស៊ាង ឈុនឡេង

៣.បណ្តាញសង្គម បងបង្ហាញដោយ លោក ទូច ចាន់ណា

៤.ការនិយាយជា សាធារណ បទបង្ហាញដោយ លោក ផុន មករាឌី
photo_2016-11-25_09-59-39 photo_2016-11-25_09-59-53 photo_2016-11-25_09-59-57 photo_2016-11-25_10-00-09 photo_2016-11-25_10-00-22 photo_2016-11-25_10-00-33 photo_2016-11-25_10-00-38 photo_2016-11-25_10-00-50 photo_2016-11-25_10-00-55 photo_2016-11-25_10-02-46 photo_2016-11-25_10-02-51 photo_2016-11-25_10-03-02 photo_2016-11-25_10-03-15 photo_2016-11-25_10-03-28 photo_2016-11-25_10-03-32 photo_2016-11-25_10-03-36 photo_2016-11-25_10-03-40 photo_2016-11-25_10-03-44