លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជ៉ំផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកការគាំទ្រលើ គម្រោង«ការជំរុញឲ្យទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ និងសេវា គាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស» តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Video zoom)


ព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជ៉ំផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកការគាំទ្រលើ គម្រោង«ការជំរុញឲ្យទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ និងសេវា គាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស» តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Video zoom) នៅសាលប្រជ៉ំតូច សាលាខេត្តកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីលោកនាយករងរដ្ឋបាល និងលោកលោកស្រីអនុប្រធានមន្ទីរ-អង្គភាពពាក់ព័ន្ធផងដែរ។