ប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីរកឃើញមេរោគកូវីដ-១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែលតា B.1.617.2 (Delta)


ប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីរកឃើញមេរោគកូវីដ-១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែលតា B.1.617.2 (Delta)ចំនួន ០៣ករណី ក្នុងសហគមន៍ ខេត្តកំពង់ចាម ។