លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ដ បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី៤ របស់គម្រោងបញ្ជ្រាបយេនឌ័រដើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី (PGM-WEE) តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ


នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី៤ របស់គម្រោងបញ្ជ្រាបយេនឌ័រដើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី (PGM-WEE) តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវ កិត្តិបណ្ឌិត អុឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកិច្ចការនារី ។