សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលនៃការរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលនៃការរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ របស់ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយសារកាលៈទេសៈ កូវីត-១៩ ។