ឯកឧត្តម លន់ លឹមថៃ អភិបាលខេត្ត ចុះជួបអាជីវករនៅផ្សារសាមគ្គី”អតិតផ្សារសាលាចិន”


ព្រឹកថ្ងៃ ៥.០២ .២០១៦ ឯ ឧ លន់ លឹមថៃ អភិបាលខេត្ត និង សហការី បានចូលផ្សារ សាមគី្គ ក្នុងក្រុងកំពង់ចាម ដើម្បីជួប សាកសួរសុខទុក្ខ និង សំណេះសំណាលជាមួយ អាជីវករ នៅក្នុងផ្សារសាមគ្គី ក្រុងកំពង់ចាម” អតិតផ្សារ​សាលាចិន” ដើម្បីស្វែងយល់នូវការលំបាក និងការងាយស្រួល របស់អាជីវករ ព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេង ដើម្បីមានវិធានការដោះស្រាយ ។

12642604_1857029651190606_3179099852720005111_n 12644748_1857029584523946_359527615929486433_n 12647238_1857029591190612_3476443166566994264_n 12654434_1857029607857277_1084751980178488019_n