សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពនៃការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល ២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត


សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីការបន្តសុពលភាពនៃការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល ២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ​។