សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៨៤ឆ្នាំ នៅភូមិត្រពាំងរូង ឃុំស្រង៉ែ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារកូវីដ-១៩ ។