លោក ប៉ែន ម៉ារឌី ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំខ្ពបតាងួន បានដឹកនាំក្រុមការងារ និងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលដកធ្មេញជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងឃុំខ្ពបតាងួន ចំនួន៣ថ្ងៃ


ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ៖ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ លោក ប៉ែន ម៉ារឌី ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំខ្ពបតាងួន បានដឹកនាំក្រុមការងារ និងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលដកធ្មេញជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងឃុំខ្ពបតាងួន ចំនួន៣ថ្ងៃ ដោយឥតថ្លៃ ។