លោក ភោគ សាវុធ អភិបាល នៃគណ:អភិបាលស្រុក អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យ នៃការចុះបញ្ជីដីធ្លី មានលក្ខណះជាប្រព័ន្ធ ចំនួន១៣ភូមិ របស់ឃុំសូរគង


ស្រុកកងមាស ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ភោគ សាវុធ អភិបាល នៃគណ:អភិបាលស្រុក អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យ នៃការចុះបញ្ជីដីធ្លី មានលក្ខណះជាប្រព័ន្ធ ចំនួន១៣ភូមិ របស់ឃុំសូរគង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។