រះសីលសំវរ ប៊ត តាំងឆេង ព្រះនាគមុនីមេគណខេត្តកំពង់ចាម បាននិមន្តសួរសុខទុក្ខដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងប្អូនៗកុមារកំព្រា និងបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈ គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ រួមទាំងបច្ច័យដល់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា


ក្រុងកំពង់ចាម៖ នាព្រឹកច្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ព្រះសីលសំវរ ប៊ត តាំងឆេង ព្រះនាគមុនីមេគណខេត្តកំពង់ចាម អមដំណើរដោយព្រះមន្រ្តីសង្ឃខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងព្រះចៅអធិការ បាននិមន្តសួរសុខទុក្ខដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងប្អូនៗកុមារកំព្រា និងបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈ គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ រួមទាំងបច្ច័យដល់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា ខេត្តកំពង់ចាម។