លោក ឆាយ វ៉ាន់ស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោក អូត ឈាងលី អអភិបាលនៃគណអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីផែនការរៀបចំ ដឹកនាំទូក និងការតាំងពិព័រណ៍ របស់រដ្ឋបាលស្រុកជើងព្រៃ


ស្រុកជើងព្រៃ៖ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ លោក ឆាយ វ៉ាន់ស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោក អូត ឈាងលី អអភិបាលនៃគណអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ បាន ដឹកនាំ កិច្ច ប្រជុំ ស្តីពីផែនការ រៀបចំ ដឹកនាំទូក និងការ តាំង ពិព័រណ៍ របស់ រដ្ឋ បាល សស្រុកជើងព្រៃ នៅសាលប្រជុំធំ។