ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត គីមសួរ ភីរុណ ទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានបេីកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីអំពីបញ្ហាប្រឈម នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែក និងមណ្ឌលសុខភាព


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត គីមសួរ ភីរុណ ទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានបេីកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីអំពីបញ្ហាប្រឈម នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែក និងមណ្ឌលសុខភាព កិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តទៅសាលាប្រជុំតូចនៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ៕