លោក ឆាយ វ៉ាន់ស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជើងព្រៃ បានពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូកនិងរៀបចំទូក ខ្នាតអន្តរជាតិ ដើម្បីចូលរួមប្រណាំងក្នុងពិធីប្រណាំងទូក ង ទូកខ្នាតអន្តរជាតិ បណ្តែតប្រទីប តាំងពិព័រណ៍ និងអុចកាំជ្រួច


ស្រុកជើងព្រៃ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ឆាយ វ៉ាន់ស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជើងព្រៃ និងក្រុមការងារ បានពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូកនិងរៀបចំទូក ខ្នាតអន្តរជាតិ ដើម្បីចូលរួមប្រណាំងក្នុងពិធីប្រណាំងទូក ង ទូកខ្នាតអន្តរជាតិ បណ្តែតប្រទីប តាំងពិព័រណ៍ និងអុចកាំជ្រួច ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។