ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទំនាក់ទំនងសាធារណៈទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្ដកំពង់ចាម


នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទំនាក់ទំនងសាធារណៈទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្ដកំពង់ចាម នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ដ ៕